White-bellied Sea Eagle - Ákos Lumnitzer

White-bellied-Sea-Eagle_1010